Lokala regler - Haverdals GK

LOKALA REGLER - HAVERDALS GK

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
  2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
  4. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete. Inverkan av skador av rinnande vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

  1. Alla pinnar och plattor som visar avstånd till green är oflyttbara hindrande föremål.
  2. Om ett ungt träd eller buske, identifierat med stödpinne påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1).

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

 

Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:

Undantag: Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag


Godkända av SGF Halland 2018-03-26

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER - HAVERDALS GK

Out of bounds område tillträde förbjudet
Det är förbjudet att beträda out of bounds mark på hål 8 och vänster sida om hål 13.

Gräns för vagnar och bilar
Vita breda linjer runt green markerar gräns för golfvagnar och golfbilar.

Överträdelse av ordningsföreskrifterna kan medföra disciplinär åtgärd.