Extra Årsmöte 12 november 2016

KALLELSE TILL
EXTRA ÅRSMÖTE I HAVERDALS GOLFKLUBB

Lördagen, den 12 november -16, kl. 14.00
Haverdals Golfklubb, restaurangen

Styrelsen har utarbetat ett förslag till reviderade stadgar för Haverdals Golfklubb. Förslaget är en anpassning till de normalstadgar Svenska Golfförbundet beslutat skall gälla för golfklubbar anslutna till Svenska Golfförbundet.

Den viktigaste förändringen avser § 23 Valberedningens sammansättning och åligganden.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3 Fastställande av föredragningslistan
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
6 Proposition avseende revidering av golfklubbens stadgar
7 Mötets avslutande

Förslag till reviderade stadgar för Haverdals Golfklubb finns tillgängliga via nedan länk samt på kansliet.

Idrottens Värdegrund

I förslaget till stadgar omnämns Idrottens Värdegrund antagen av RF. Du kan ta del av den här nedan, samt via länk.

Idrottens värdegrund
Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet.
Idrottsrörelsens har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån:

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.