Kommittéer

I nedan lista kan ni navigera er vidare till våra olika kommittéer vi har på Haverdals Golfklubb. Inom respektive kommitté finns även kontaktuppgifter. 

Gemensamma åligganden för styrelse och kommittéer

Det åligger alla kommittéer att 

  • Utarbeta mål- och verksamhetsplan och årligen revidera den.

  • Utarbeta förslag till budget för kommande verksamhetsår och överlämna till styrelsen enligt budgetplan.

  • Kontinuerligt följa upp kommitténs ekonomi.

  • Skriva verksamhetsberättelse för det gångna året.

  • Lämna namnförslag på nya kommittémedlemmar till Valberedningen.

  • Delta i klubbens kommittémöten

  • Dokumentera kommitténs sammanträden.