Kommittéer

I nedan lista kan ni navigera er vidare till våra olika kommittéer vi har på Haverdals Golfklubb. Inom respektive kommitté finns även kontaktuppgifter. 

Gemensamma åligganden för styrelse och kommittéer

Det åligger alla kommittéer att:

  • Till styrelsen före 15 januari eller annat av styrelsen bestämt datum överlämna förslag till årsberättelse avseende kommitténs ansvarsområde.
  • Utarbeta vision och mål för den egna kommitténs verksamhet så att dessa kan utgöra en del av underlaget i budgetprocessen samt årligen, vid behov, revidera dessa.
  • Utarbeta och, till styrelsen före 30 oktober eller annat av styrelsen bestämt datum, lämna budgetförslag nästkommande verksamhetsår avseende kommitténs ansvarsområde.
  • Till valberedningen, årligen före 30 oktober lämna förslag på antal ledamöter som skall ingå i kommittén samt namnförslag på nya medlemmar att ingå i kommittén
  • Överlämna till styrelsens prövning och beslut ärenden, som kan innebära ett över­skridande av beviljade anslag.
  • Delta i klubbens stormöten
  • Dokumentera kommitténs sammanträden.
  • I samverkan med styrelsen och övriga kommittéer medverka i aktiviteter syftande till att rekrytera nya medlemmar till golfklubben.
  • Kontinuerligt följa upp kommitténs ekonomi.