Stadgar

 

Haverdals Golfklubb

Fastställda

1989-01-14

 

Reviderade

1990-11-28

1993-02-13

1997-02-08

2000-02-02

2005-03-06

2007-03-04

2008-03-09

2012-03-06

2013-03-07

2016-11-12

2017-03-21

 IDROTTSRÖRELSENS (Riksidrottsförbundets) strategiska områden med övergripande mål 2025

 

Livslångt idrottande

Svensk idrott skall vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening hela livet. Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

 

Idrottens värdegrund är vår styrka

Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

 

Idrott i förening

Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

 

Idrotten gör Sverige starkare

Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

 

Organisation

Haverdals Golfklubb har ett av golfklubben helägt driftbolag, AB Haverdals Golf.

Verksamheten i bolaget styrs av medlemmarna genom golfklubbens styrelse.

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §

Ändamål
Haverdals Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Golfklubben skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § 

Sammansättning

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i golfklubben som medlemmar.

3 §

Tillhörighet mm

Golfklubben är medlem i Svenska  Golfförbundet (SGF) och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).


Golfklubben tillhör:

Hallands golfdistriktsförbund (HGDF) samt Hallands idrottsförbund (HIF).

 

Golfklubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive HGDF- eller HIF-styrelse är golfklubben skyldig att ställa golfklubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § 

Beslutande organ

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § 

Firmateckning

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda person/-er.

6 § 

Verksamhets- och räkenskapsår

Golfklubben verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

7 §

Stadgetolkning

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

 

8 § 

Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.


Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.


Beslut om ändring av stadgarna skall alltid insändas till SGF och HGDF. SGF och HGDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 §

Förfogande över golfklubbens tillgångar

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmötet. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus.


Årsmötets beslut är giltigt om minst 3/4 av antalet avgivna röster har gått med på beslutet.

 

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10 § 

Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.


Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta golfklubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.


Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.


Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.


Genom beslut av årsmötet får person, på förslag av styrelsen, väljas till hedersmedlem i golfklubben. Hedersmedlem är befriad från medlems- och spelavgift.

11 § 

Utträde

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat golfklubben.


Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot golfklubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala av årsmöte beslutade medlems- och spelavgifter inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur golfklubben.

Det datum som en medlem, enligt första stycket, begär utträde räknas som startdatum för den tid inom vilket eventuellt medlemslån skall återbetalas. Medlemslån återbetalas senast ett år efter begärt utträde.


Golfklubben äger rätt att vid återbetalning av medlemslån göra avdrag för upplupna ej betalda avgifter.

12 §

Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat golfklubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat golfklubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.


I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.


Medlem som utesluts har rätt att, i likhet med vid utträde, erhålla återbetalning av eventuellt medlemslån inom ett år från den dag beslut om uteslutning äger laga kraft.

Detta gäller inte vid tidsbegränsad uteslutning.


Golfklubben äger rätt att vid återbetalning av medlemslån göra avdrag för upplupna ej betalda avgifter.

 

13 § 

Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

•     har rätt att delta i de sammankomster som anordnas för medlemmarna

•     har rätt till information om golfklubbens verksamhet

•     skall betala de avgifter som beslutats av årsmöte

•     skall bistå golfklubben med lån i den omfattning och på de villkor som beslutas av årsmöte

•     skall erhålla bevis på fullgjord inbetalning av medlemslån

•     skall följa golfklubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i 3 § nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,

•     får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet

•     har efter utträde ur golfklubben rätt till återbetalning av medlemslån från golfklubben i enlighet med bestämmelserna i 11§

•     har inte rätt till del av golfklubbens behållning eller egendom vid upplösning av golfklubben.

14 § 

Medlemsdeltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.


Medlem får, om inte golfklubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

15 § 

Årsmöte och extra årsmöte

Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.


Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall senast två veckor före årsmötet tillhandahållas medlemmarna via i Golfens IT-system angiven e-postadress. Medlem som inte har sådan e-postadress registrerad tillhandahålls dessa handlingarna via brev (poststämpelns datum) med ett exemplar per hushåll.


Vidare skall kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på golfklubbens hemsida.


Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

16 § 

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § 

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot golfklubben och som under mötesåret fyllt lägst 15 år.


Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt, får inte företräda mer än en medlem och skall själv vara medlem i golfklubben.


Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Yttranderätt på årsmötet tillkommer även närvarande representanter för RF, HIF, SGF och HGDF samt den som årsmötet medger sådan rätt.

18 §

Beslutsförhet

Årsmöte är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

19 §

Beslut och omröstning

·         Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

·         Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

·         Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).

·         Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

·         Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

·         Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han eller hon är röstberättigad. Är han eller hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


Beslut bekräftas med klubbslag.

20 §

Valbarhet

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i golfklubben.

 

Arbetstagare inom golfklubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben.

 

Den som är styrelseledamot i golfklubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i golfklubben.

 

Golfklubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

 

21 § 

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.       Fastställande av röstlängd för mötet.

2.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.       Fastställande av föredragningslista.

4.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet

6.       Styrelsens

a.       verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b.       årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8.       Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.    Fastställande av

a.       verksamhetsplan

b.       medlemsavgifter

c.        inträdesavgift och medlemslån

d.       övriga avgifter

e.       budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

11.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.    Beslut om antal styrelseledamöter för verksamhetsåret.

13.    Val av

a.       golfklubbens ordförande för en tid av ett (1) år;

b.       halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år

14.    val av

a.       ordförande i golfklubbens kommittéer, som lyder direkt under styrelsen, för en tid av ett (1) år

b.       halva antalet kommittéledamöter för en tid av två (2) år

c.        två (2) revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta

15.    val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

16.    val av ombud till HGDF-möten

17.    Övriga frågor (information och diskussion)

 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för golfklubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till årsmötet.

22 § 

Extra årsmöte

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om

1.       en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,

2.       antalet styrelseledamöter går ned under det antal som anges i 21 § p 12 och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller

3.       det kan antas att golfklubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

 

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.


Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före extra årsmötet tillhandahålls medlemmarna via i Golfens IT-system angiven e-postadress. Medlem som inte har sådan e-postadress registrerad tillhandahålls dessa handlingar via brev (poststämpelns datum) med ett exemplar per hushåll. Vidare skall kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på golfklubbens hemsida.


Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.


Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.


Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.

 

VALBEREDNING

23 §

 

Sammansättning och åligganden

Valberedningen består av ordförande och tre (3)övriga ledamöter och väljs av årsmötet.

Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

 

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

 

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

 

Valberedningen skall bereda valen inför kommande årsmöte, och skall i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

 

 

REVISION

24 §

Revision

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad revisor. Revisor behöver inte vara medlem i golfklubben.

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Golfklubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

 

 

STYRELSEN

25 §

Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst 4 och högst 6 övriga ledamöter.

 

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

 

26 §

Åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för golfklubbens angelägenheter.

 

Styrelsen skall - inom ramen för överordnade och dessa stadgar - svara för golfklubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

·         tillse att golfklubben följer gällande lagar och bindande regler;
verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget;

·         med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom golfklubben;

·         ansvara för och förvalta golfklubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;

·         fortlöpande informera medlemmarna om golfklubbens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada golfklubbens intressen,

·         lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;

·         förbereda årsmöte.

 

Ordföranden är golfklubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

27 § 

Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

 

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

 

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

 

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

 

Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § 

Överlämnande av beslutanderätten

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.