Tävlingskommitté

Bertil Hansen
Laisa Dahmén
Arne Petersson
Ulf Nerborg
Thomas Asp
Margareta Blomster
Ulla Hallberg
Kjell Erlandsson
Bengt Johansson
Anders Westergren
Kerstin Fondberg
Ordförande
Anette Mellgren
Lars Fahleson

Ansvarsområde  

Tävlingskommitten ansvarar, i samarbete med kansliets personal, för att klubbtävlingar och övriga tävlingar som klubben ålagts eller åtagit sig att arrangera, genomförs enligt  “Regler för golfspel”, ”Committee procedures” och ”Spel- och tävlingshandboken” 

Åligganden

  • Utarbeta en mål- och verksamhetsplan och årligen revidera den.

  • Kontinuerligt följa upp kommitténs ekonomi.

  • Skriva verksamhetsberättelse för det gångna året. 

  • Lämna namnförslag på nya kommittémedlemmar till Valberedningen.

  • Delta i klubbens kommittémöten.

  • Dokumentera kommitténs sammanträden.

  • Delta i av HGDF/SGF anordnade utbildningar avseende tävlingsledning och regler riktade mot tävlingskommittéer och tävlingsledare.