Regel- och handicapkommitté

Lars-Erik Blank
Ordförande
Margareta Olsson
Kristian Söderström Malmborg

Ansvarsområde

Kommittén ansvarar för frågor som rör regler och handicap inkl utbildning.

Ansvarar för banmarkering och klubbens lokala regler.

Åligganden

  • Skriva verksamhetsberättelse för det gångna året. 

  • Lämna namnförslag på nya kommittémedlemmar till Valberedningen.

  • Delta i klubbens kommittémöten.

  • Dokumentera kommitténs sammanträden

  • Genomföra årlig handicaprevision.